REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Nowocień prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NG4U z siedzibą w Świątnikach Górnych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ng4u.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)

§ 1 Definicje

1.  Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez    Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy , Towaru określonego w zamówieniu.

3.  Dostawca – oznacza firmę kurierską, czyli podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

4.Czas realizacji zamówienia obejmuje dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty do dnia wysyłki towaru tj odbioru przesyłki przez  Dostawcę- firmę kurierską

5.   Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

6.   Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

7.   Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.  Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego   rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

9.  Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

10.   Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

13. Sprzedawca – oznacza Grzegorz Nowocień prowadzącego działalność gospodarczą pod firmąNG4U z siedzibą prz ul. Jana Pawła II 32,32-447 Siepraw ,NIP 6631726471, REGON 360068654, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

14. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.ng4u.eu

15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

17.Użytkowanie właściwe produktu – Klient powinien użytkować i konserwować  blaty drewniane  bez używania chemii , do mycia blatów należny używać wyłącznie letniej wody i delikatnej szmatki. Długotrwały kontakt z chemią, alkoholem, może spowodować  odbarwienia.

18. RODO

Klauzula informacyjna
w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych
osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby
której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym chcemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NG4U Grzegorz Nowocień, Jana Pawła II 32,32-447 Siepraw, NIP: 663-172-64-71 Kontakt z administratorem danych telefoniczny
+48 505 468 414 , +48 505 468 424 lub za pośrednictwem adresu e-mail: e-mail: SKLEP@NG4U.EU
2. Administrator danych osobowych NG4U Grzegorz Nowocień przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w ofercie zakupowej, dokumencie zamówienia, umieszczone na
fakturze, dokumencie przewozowym (o ile taki występuje), ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz
umieszczone zbiorze zaksięgowanych dokumentów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana
zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy (o ile zachodzi taka potrzeba)
materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów
przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w
realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej – windykacja należności.
4. Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z
zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego,
produkcyjnego, księgowości oraz firmy – podwykonawcy usług przewozu towarów z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy zakupionych towarów i usług.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobą trzecim.
7. Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez
okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach
informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych
osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania,
prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (GIODO)
10. Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana
zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba)
materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów
przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość).

§ 2 Postanowienia ogólne

1.  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.  Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3.  Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.  Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

4.  W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem §9 ust. 17.

5.  Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

6.  Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1.  W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2.  Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

3.  W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a)  Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b)  Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c)  Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d)  Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

e)  Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.  Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

b)  upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

6.  W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

a)  zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b)  Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

7.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od na adres poczty elektronicznej Klienta.

8.  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

9.  Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1.  Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

2.  Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

3.  Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

4.  Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5.  Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej.

6.  Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.

7.  W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

8.   Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)  anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b)  anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c)  podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

9.  Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

a)  stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b)  nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c)  nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

10.  Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

11.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy.

12.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)  przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)  gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w magazynie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w magazynie Sprzedawcy);

13.  Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.

14.  Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

15.  Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

16.  Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

17.  W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

18.  Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika, Kuriera lub Dostawcy.

19.  Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

20.  Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 9-16 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

21.  Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

22.  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

23. Transport gotowego stołu jest realizowany  firmą kurierską  z dostawą  na  palecie pod budynek.

Rachunek Bankowy w PLN: 57 1050 1445 1000 0091 2516 3148 , NG4U Grzegorz Nowocień 

§ 6 Użytkowanie mebli

Nasze meble wykonujemy ręcznie, przy zastosowaniu rzemieślniczych technik pracy oraz naturalnego materiału, jakim jest lite drewno. To sprawia, że każdy z naszych mebli jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Cechy drewna

Wszelkie różnice w barwie, różnice w usłojeniu, sęki czy drobne pęknięcia są elementami materiału, z którego meble są wykonane i sprawiają, że każdy mebel jest unikalny. Wszystkie takie elementy nie są uznawane za wady produktu. Jedynym odstępstwem od tego punktu jest jasne ustalenie z klientem jakości materiału w klasie „select” przed rozpoczęciem produkcji.

Tolerancja wymiarów

Staramy się nie marnować materiału, który natura tworzyła przez wiele lat, dlatego niektóre elementy wymagają zmiany nominalnych wymiarów. Dzieje się tak dlatego, że niektóre wady i uszkodzenia drewna ujawniają się dopiero na końcowych etapach produkcji. Aby nie wyrzucać takich elementów konieczna jest nieznaczna zmiana ich wymiarów. Dlatego dopuszczamy w naszych meblach niewielkie odchyły od założonych wymiarów o +/- 3%.

Przechowywanie mebli

Lite drewno jest materiałem higroskopijnym, a co za tym idzie wchłania wilgoć z powietrza, co ma wpływ na wymiary oraz pojawianie się niewielkich odkształceń powierzchni. Jest to zjawisko naturalne i nie jest traktowane jako podstawa do reklamacji.

Użytkownik każdego z naszych mebli jest zobowiązany do utrzymania odpowiedniego środowiska w pomieszczeniu, w którym znajdują się mebel – jest to temperatura w granicach 18-24 stopnie Celsjusza oraz względna wilgotność powietrza na poziomie 40-65%.

Uszkodzenia i odkształcenia drewna spowodowanie nieodpowiednim przechowywaniem mebli nie będzie podstawą do reklamacji. Za nieprawidłowe przechowywanie uznaje się:

  • przechowywanie mebli w innej temperaturze i wilgotności powietrza niż wskazane powyżej,
  • ustawienie mebli w pobliżu źródeł ciepła i wysokiej temperatury,
  • narażenie mebli na kontakt z gorącymi przedmiotami lub na długotrwałe działanie cieczy,
  • narażenie mebli na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych, które może powodować zmiany barwy drewna.

Powłoki zabezpieczające i ich odnawianie

Nasze meble są zabezpieczone odpowiednimi środkami do stosowania w przemyśle meblarskim. Powłoki lakiernicze nie wymagają jakiejkolwiek ingerencji klienta i są bezobsługowe. Nie ma natomiast możliwości miejscowego naprawienia uszkodzenia mebla przy zastosowaniu powłoki lakierniczej.

Zabezpieczenie mebli olejem lub olejowoskiem umożliwia dokonanie miejscowych napraw, ale jest to powłoka, która wymaga systematycznego odnawiania, poprzez nałożenie nowej warstwy co rok użytkowania. Standardowo wykorzystujemy Wosk Twardy Olejny Osmo

§ 7 Reklamacje i gwarancje

1. Klient zobowiązany jest przyjąć, a następnie otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w obecności pracownika- kuriera Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie Klient spisuje z pracownikiem – kurierem Dostawcy protokół szkody, który następnie przekazuje Sprzedawcy.

2. Warunkiem złożenia reklamacji na uszkodzenie w transporcie, jest przysłanie wraz z reklamacją spisanego wyłącznie w momencie odbierania Towaru protokołu szkody.

3. Klient zobowiązany jest do rozpakowania mebla z drewnianym blatem w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania oraz do jego przechowywania w temperaturze pokojowej.

4. Sprzedawca udziela 2 lata gwarancji na stół: rama, prowadnica,system rozkładania i mocowania.

5  Sprzedawca w ciągu 30 (trzydziestu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6.  Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar w oryginalnym opakowaniu ( w przypadku stołu spakowany i zabezpieczony na palecie ) wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.

Adres do wysyłki: ul. Jana Pawła II 32,32-447 Siepraw, Polska

7.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta ( ważnym punktem rozpatrzenia jest Właściwe użytkowanie produktu )  , Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy.  W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

8.Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania mebli – blatów drewnianych czyli   :

– jeżeli na blat został wylany środek chemiczny  lub pozostawiony  alkohol na dłuższy czas bez możliwości odparowania

-zarysowań , uszkodzeń dokonanych przez Kliena

9.Meble zamówione na indywidualny projekt i rozmiar nie podlegają zwrotowi.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.  Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.

2.  Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku zakupu mebla wykonanego na indywidualne zamówienie.

3.  W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:

a)  bezpośrednio w magazynie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 9 – 16 lub

b)  za pośrednictwem firmy kurierskiej na palecie , zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu na adres Sprzedawcy.

Adres do wysyłki: ul. Braci  Leńczowskich  10, 32-040 Świątniki Górne, Polska

 § 9 Zwrot należności

1.  Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

a)  rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

b)  odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;

c)  obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.

2.  Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a)  w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta z którego dokonana on zapłaty.

b)  w przypadku zapłaty przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu.

3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §8 ust. 2 lit. b oraz w §8 ust. 2 lit. c powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy, zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 10 Odpowiedzialność

1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.

3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

4.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłek przez firmę kurierską ( czas realizacji zamówienia liczony jest od wpłaty na konto do momentu wysyłki towaru z magazynu Dostawcy )

6.Klient ponosi odpowiedzialność za Użytkowanie właściwe produktu

6.  Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 § 11 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1.  Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.  Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3.  Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4.  Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5.  Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6.  Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7.  Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

8.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

9.  Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

10.  Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:

a)  zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b)  weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c)  statystycznym.

11.  Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1.  Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

2.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

3.  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

4.  W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 24,05,2018.